مجله دانش هوش تک

آخرین اخبار هوش مصنوعی و اینترنت اشیا

ژوئن 24, 2021

فوتبال – یک مجال مناسب برای هوش مصنوعی

توسعه تجزیه و تحلیل ورزش از طریق تحقیقات هوش مصنوعی