نمونه کارهای ما

پروژه‌های هوشمندسازی انجام شده توسط تیم هاناتک

پروژه تشخیص چهره مراجعان بانک مرکزی


در این پروژه ما لورم ایپسوم متن ساختگی داریم. این پروژه ما لورم ایپسوم متن ساختگی داریم. در این پروژه ما لورم ایپسوم متن ساختگی داریم. در این پروژه ما لورم ایپسوم متن ساختگی داریم.


مشاهده پروژه

پروژه تشخیص چهره مراجعان ناجا


در این پروژه ما لورم ایپسوم متن ساختگی داریم. این پروژه ما لورم ایپسوم متن ساختگی داریم. در این پروژه ما لورم ایپسوم متن ساختگی داریم. در این پروژه ما لورم ایپسوم متن ساختگی داریم.


مشاهده پروژه

پروژه تشخیص چهره مراجعان وزارت علوم


در این پروژه ما لورم ایپسوم متن ساختگی داریم. این پروژه ما لورم ایپسوم متن ساختگی داریم. در این پروژه ما لورم ایپسوم متن ساختگی داریم. در این پروژه ما لورم ایپسوم متن ساختگی داریم.


مشاهده پروژه